FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.ब. ०७७/०७८ को योजना तथा कार्यक्रमहरु

७७/७८ 10/12/2020 - 14:40 PDF icon आ ब २०७७-२०७८ को पिपरा गाउँपालिका बार्षिक कार्यक्रम.pdf, PDF icon आ ब २०७७-२०७८ को संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (शसर्त अनुदान).pdf

आ.ब. ०७६/०७७ योजना तथा कार्यक्रम

७६/७७ 10/25/2019 - 12:06 PDF icon गाउँपालिका स्तरीय योजना.pdf, PDF icon वडा नं १.pdf, PDF icon वडा नं २.pdf, PDF icon वडा नं ३.pdf, PDF icon वडा नं ४.pdf, PDF icon वडा नं ५.pdf, PDF icon वडा नं ६.pdf, PDF icon वडा नं ७.pdf

स्वीकृत गाउँपालिका स्तरीय योजना

७५/७६ 04/01/2019 - 11:51 PDF icon गाउँपालिका स्तरीय योजना .pdf

स्वीकृत योजना वडा नं. ७

७५/७६ 04/01/2019 - 11:00 PDF icon 0७५-०७६ योजना वडा नं. ७ .pdf

स्वीकृत योजना वडा नं. ६

७५/७६ 04/01/2019 - 11:00 PDF icon 0७५-०७६ योजना वडा नं. ६ .pdf

स्वीकृत योजना वडा नं. ५

७५/७६ 04/01/2019 - 10:59 PDF icon 0७५-०७६ योजना वडा नं. ५ .pdf

स्वीकृत योजना वडा नं. ४

७५/७६ 04/01/2019 - 10:58 PDF icon 0७५-०७६ योजना वडा नं. ४ .pdf

स्वीकृत योजना वडा नं. ३

७५/७६ 04/01/2019 - 10:56 PDF icon 0७५-०७६ योजना वडा नं. ३ .pdf

स्वीकृत योजना वडा नं. २

७५/७६ 04/01/2019 - 10:55 PDF icon 0७५-०७६ योजना वडा नं. २ .pdf

स्वीकृत योजना वडा नं. १

७५/७६ 04/01/2019 - 10:53 PDF icon 0७५-०७६ योजना वडा नं. १ .pdf

Pages