FAQs Complain Problems

समाचार

७७/७८

आ.ब. २०७८/२०७९ का लागि योजना छनौट समबन्धमा

आगामी आ.ब. २०७८/२०७९ को आठौ गाउँसभा कार्यक्रम तालिका

दस्तावेज: 

वार्षिक खरीद योजना,क्षेत्रगत योजना,वार्षिक योजना तथा बजेट,आवधिक योजना,ठेक्का सम्झौताबाट खरीद सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका